+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Prioritats Pedagògiques

Les Prioritats Pedagògiques de la FET incideixen en sis grans objectiius:

 • Impulsar el canvi educatiu a l’Escola.
 • Implantar noves estructures organitzatives de horaris i espais que generin escola creativa i oberta al món.
 • Liderar equips cohesionats i amb intel·ligència emocional.
 • Liderar el canvi global a l’escola com a lloc de trobada, de relació i comunitat.
 • Desenvolupar la intel·ligència espiritual del currículum.
 • Generar experiències; connectant vida i Evangeli.

 

Prioritats del centre

1 Conèixer els documents propis de la Fundació Escola Teresiana i especialment el PEI (Projecte Educatiu Institucional) on es marquen les grans línies mestres de l’Educació Teresiana.
infantil 1

 

2 Continuar, avaluar i aplicar les propostes de millora en l’àmbit de l’aprenentatge multisensorial potenciant l’experimentació i la psicomotricitat, a EDUCACIÓ INFANTIL.

Valoració del Projecte d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques basat en les intel·ligències múltiples ENTUSIASMAT. Implantació a 1r E. Primària.
Continuar els tallers, els racons (diferenciant els racons de joc simbòlic i els racons de jocdidàctic), el treball per projectes i els bits d’intel·ligència precoç, la implementació de la llengua anglesa (AICLE) en gran part de les hores complementàries i la consolidació del PlaTAC específic pel nivell d’Educació Infantil de forma que es puguin optimitzar els recursos tecnològics adquirits (PDIs).

 

3 Continuar la implantació del BATXILLERAT DUAL. Titulació EUA (High School).

El centre ofereix la oportunitat d’obtenir dues titulacions simultànies, la pròpia i la dels Estats Units d’Amèrica, una de manera presencial i l’altra de forma virtual.

Els alumnes estan matriculats a Somerset International sota el seu programa de Batxillerat Dual. Somerset està gestionada per Academica Corporation.

L’alumne obtindrà el Diploma d’Estats Units de Somerset International, títol de High School (Batxillerat) privat de l’Estat de la Florida. Aquest diploma atorga a l’alumne un valor idèntic al que pot obtenir un alumne de modalitat presencial.

Destaquem com a valors per als nostres alumnes:

 • Una immersió lingüística en llengua anglesa per la pròpia naturalesa de l’entorn d’aprenentatge.
 • Una millora substancial en la utilització d’entorns tecnològics de treball.
 • Una millora en l’autonomia de treball, responsabilitat i esforç.
 • Una diferenciació en la titulació i currículum respecte a la resta d’alumnes.

prioritats5

4 ESCOLA MULTILINGÜE, mantenir la millora en l’aprenentatge de LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS I ALEMANY en hores curriculars i XINÈS en hores extraescolars, ITT), potenciant-ne l’ús comunicatiu i l’ús com a eina d’accés al coneixement de matèries no lingüístiques.

Aquesta certificació inclou múltiples vessants entre les quals destaquem:

 • Consolidar la figura de l’auxiliar de conversa, la col·laboració del qual incideix especialment en millorar la competència oral en llengua anglesa.
 • Preparar el alumnes per realitzar al propi centre les proves que permeten obtenir les certificacions de Cambridge (YLE, KET, PET i FCE).
 • Preparar els alumnes per realitzar les proves que permeten obtenir el certificat A2 d’alemany del Goethe Institut.
 • Preparar els alumnes per realitzar les proves que permeten obtenir els certificats de xinès de l'Institut Confucio.
 • Emprar la llengua anglesa com a llengua d’ensenyament en àrees curriculars no lingüístiques (AICLE) en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària i l’ESO.
 • Consolidar l’ESCOLA D’IDIOMES TERESIANES TARRAGONA com a servei que potencia la capacitat oral en les llengües (anglès, alemany i xinès) i prepara per a l’obtenció dels certificats oficials de Cambridge, del Goethe Institute i Confucio. Mantenir els professors nadius i els grups reduïts. Avançar en la coordinació de l’ITT i de l’Escola Multilingüe.
 • Avançar en la implantació de sortides - colònies en les que les activitats siguin en anglès (experiències d'exposició a la llengua anglesa).

5 Prioritats pedagògiques en tecnologies de la informació i la comunicació (TAC).

prioritatsTal com determina la Llei d’ Educació aprovada pel Parlament de Catalunya, les Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) tenen com a finalitats educatives que els nostres alumnes aconsegueixin

 • Competència digital: és la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.

Més informació sobre el Projecte TAC aquí

 

6 Treball dels DEPARTAMENTS DIDÀCTICS de llengües i de ciències en tota l’escola.Coordinació de continguts i creació d’unitats digitals d’aprenentatge. Desplegament de la LOMCE segons calendari.

 

7 Continuar amb el PLA DE LECTURA DE CENTRE entenent-lo com el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies per promoure l’aprenentatge a través de la lectura i el gust per llegir.

Fer seguiment de la implantació dels 30 minuts de lectura diària inclosa al currículum dels alumnes i avaluar (amb instrument específic) els resultats.

Aplicació de les proves GALÍ (anàlisi dels resultats i propostes de millora). Continuar dinamitzant la secció de BIBLIOTECA a Educació Infantil i Educació Primària i la coordinació dels seus responsables.

 • La inclusió digital: és el terme utilitzat dins de la Unió Europea per anomenar les polítiques relacionades amb la consecució d'una societat de la informació inclusiva
 • Maduresa tecnològica: fa referència al grau d'implantació de les tecnologies en els processos d’aprenentatge.

prioritats 2

 

8 Actualització de l'ensenyament i l’aprenentatge de l'escriptura mitjançant la implantació del programa "ARA ESCRIC" del Departament d'Ensenyament, amb la finalitat de millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar la seva capacitat de comunicació.

Al 2015-16 el Programa incideix en la formació del professorat.

 

9 Potenciar l’educació emocional utilitzant els recursos pedagògics ja existents en el centre (Quart d’Hora, hores de tutoria, etc.) per aconseguir un clima escolar òptim per l’ensenyament - aprenentatge, tot aprofundint en els processos de mediació com a forma de resolució de conflictes.

 

10 Continuació del Programa DESIGN FOR CHANGE que desenvolupa entre d'altres l'enfocament emocional i capacitat crítica de l'alumne (FEEL, IMAGINE, DO, SHARE).

El projecte internacional "design for Change" s' enmarca dins la idea de canvi i transformació que la nostra escola pretén.Partint de l' anàlisi de l' entorn, l' alumne descobreix necessitats, mancances, problemes i, amb una metodologia concreta es proposa oferir solucions, canvis, alternatives a la realitat que viu.Es fa protagonista del canvi.En aquest projecte es proposa la idea de que els canvis SÍ són possibles.

 

11 Continuar treballant en l’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

 • Aula USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial) concedida pel Departament d’Educació el curs 2008-09.
 • Revisió dels PI (plans individualitzats) i elaboració de nous quan es doni la necessitat.
 • Aplicació d’estratègies i implantació d’experiències d’ATENCIÓ A L’EXCEL·LÈNCIA.
 • Continuar les sessions de formació del professorat i la implantació d’experiències inicials. (Educació Primària, ESO i BATX).

 

12 Participació en el projecte de ciutat JOCS DEL MEDITERRANI 2017.

Les accions pedagògiques prioritàries següents van ser iniciades en anys anteriors:

 

13 Continuar i ampliar les experiències metodològiques de “COMUNITATS QUE APRENEN-APS”.

En el curs 2015-16 es tornarà a realitzar el programa que permetrà que els pares participin directament. A tots els cursos d’Educació Primària es tornarà a fer alguna experiència d’aquest tipus, “Què puc oferir a l’escola?”, “Tots ensenyem, tots aprenem” i “Voluntaris Quarts d’Hora”.

 

14 Continuar la millora en l’ús correcte del CATALÀ com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents. Fer el possible perquè s’incrementi l’ús social de la llengua catalana, potenciant-ne l’ús vehicular.

 

15 Continuar el projecte d’EDUCACIÓ AMBIENTAL reconegut oficialment pel Departament d’Educació com a projecte d’innovació pedagògica (ESCOLA VERDA). Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

prioritats 4

16 Continuar els programes de prevenció de conflictes i MEDIACIÓ ESCOLAR. Continuar en la formació d’alumnes mediadors. Treballar la motivació sobretot amb alumnes de baix rendiment, repetidors o poc motivats, per evitar al màxim els abandonaments. El SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA A L’ESO incideix en aquestos aspectes.

 

17 Continuar el desenvolupament del projecte d’alumnes per atendre NEE (Programa Justícia i Pau realitzat per alumnes de Batxillerat).

 

18 Continuar amb la implicació en projectes educatius de ciutat.

 

19 Avaluació interna del centre. Estudi dels resultats en les proves de Competències Bàsiques i PAU.

Els objectes d’avaluació són els següents:

Competències bàsiques:

 • Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves de competències bàsiques realitzades a 6è d’EP (avaluació externa).
 • Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves diagnòstiques realitzades a 3r d’EP (avaluació interna).
 • Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves de competències bàsiques realitzades a 4t d’ESO (avaluació externa). 
 • Anàlisi dels resultats i propostes de millora de les proves diagnòstiques realitzades a 3r d’ESO (avaluació interna).
 • Resultats de les PAU: Anàlisi dels resultats de les PAU de la convocatòria de juny i setembre i propostes de millora.

 

 

 

 

 

 

 

TOP