+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Orientació educativa

Atenció a la diversitat

atencioDiversitat2La diversitat és una característica intrínseca dels grups humans, ja que cada persona té una manera diferent de pensar, de sentir i d'actuar. Aquesta fet, lligat amb les diferències en les capacitats, necessitats, interessos, ritme de maduració, condicions socioculturals, etc. ens duu a un ampli ventall de situacions que cal atendre.

Cal tenir present que l'educació és un dret bàsic, per tant, tota persona ha de trobar resposta a les seves necessitats formatives. Des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) ens disposem a oferir els recursos necessaris perquè tot l'alumnat aconsegueixi el desenvolupament integral de totes les seves potencialitats i assoliment de les competències bàsiques.

Nosaltres entenem l’atenció a la diversitat com el conjunt d'accions educatives que en un sentit ampli intenten prevenir i donar resposta a les necessitats, temporals o permanents, de tot l'alumnat del centre i, entre ells, als que requereixen una actuació específica derivada de factors personals o socials relacionats amb situacions de desavantatge sociocultural, d'altes capacitats, de compensació lingüística, comunicació i del llenguatge o de greus trastorns de la comunicació i del llenguatge de desajust curricular significatiu, entre d’altres.

Els suports i ajuts poden tenir característiques ben diverses i l’única condició important és que resultin eficaços per a l’objectiu perseguit, vegem quines mesures oferim:

- Suport Educatiu Personalitzat (SEP): és un recurs per a l'assoliment de l'èxit escolar de tots els alumnes, amb la finalitat de contribuir a donar resposta a les necessitats individuals d'aprenentatge de cada nen i nena. Mitjançant una proposta pedagògica referida a aspectes organitzatius i metodològics s'ofereix un suport individual o en petit grup a aquells alumnes que el necessiten. Per tal que tots els alumnes desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius. És un ajut flexible, temporal i preventiu.

Com a criteri general i de forma prioritària rebran SEP:

  • Els alumnes de l'educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral catalana.
  • Els alumnes que cursen el cicle inicial de l'educació primària, amb la finalitat de reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
  • Els alumnes dels cicles de l'educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, el dels últims cursos per garantir un bon pas a l'educació secundària.
  • Els alumnes amb altes capacitats, per tal de potenciar-les i mantenir la seva motivació i interès pels aprenentatges.

- Els reforços i grups flexibles: Són agrupacions petites d’alumnes on s’afavoreix la socialització i ens permet partir de la situació inicial de cada alumne amb concordança amb els objectius que el mestre vol aconseguir, el mestre haurà de respectar el ritme de cada alumne de manera que treballin tots alhora, atenent a la seva diversitat. Aquesta metodologia permet més eficàcia en la realització dels objectius.

“Per a què una escola sigui realment per a tothom no té més remei que dirigir-se a cada un dels que en formen part i respondre a les necessitats específiques i personals de cadascú”. (Pujolàs, 2003)

Unitat de suport a l’educació especial (USEE)

ussee-2016La USEE és un recurs per facilitar que l'alumnat amb necessitats educatives especials pugui participar en entorns escolars ordinaris.

Els professionals assignats a aquesta unitat col·laboren amb el professorat del grup ordinari, elaborant materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup, la concreció d'estratègies per possibilitar la seva participació a l'aula ordinària i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col•laborant en el procés educatiu de l’alumnat.

Així mateix, desenvolupen activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixin.

Els alumnes amb necessitats educatives especials formen part d’un grup ordinari. En la presa de decisions referides a aquests alumnes participen tutors i el professorat especialista mitjançant els equips docents i la comissió d'atenció a la diversitat.

L’alumnat atès pels professionals de la USEE té com a marc curricular de referència amb caràcter general el mateix que s’estipula per al conjunt de l'alumnat, reflectit en el projecte educatiu. Les adaptacions que es fan per a cada alumne es determinen en el seu pla individualitzat.

Orientació Psicopedagògica

Considerem l’orientació un element bàsic per tal que el procés educatiu sigui de qualitat, ja que ens permet:

  • Ajustar el currículum a les característiques dels nostres alumnes i al seu context sociocultural.
  • Prevenir possibles dificultats d’aprenentatge.
  • Oferir ajuda a l’alumne des del punt de vista: personal, acadèmic i vocacional.
  • Orientar els pares i els professors en la seva tasca educativa.

És en aquest sentit que l’orientació educativa esdevé un pilar fonamental en el nostre centre.

Fem nostra la definició de Bisquerra i Àlvarez (1998) que consideren l’orientació com un: "Proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida con objeto de potenciar el desarrollo de la personalidad integral".

Programa educatiu de mediació

Aquest servei inclou de forma destacada la realització d’un “PROGRAMA EDUCATIU DE MEDIACIÓ”, dirigit pel professor Lluís Anguera Ribal (amb la col·laboració de tots els professors de l’ESO) i orientat específicament als alumnes d’ESO.

Pretén mantenir la convivència i la disciplina al centre, creant les condicions adequades per aconseguir un ambient d’estudi que permeti assolir el 100% de graduacions a l’ESO.

Des del curs 2012/13, la mediació escolar s’amplia a Cicle Superior d’Educació Primària però no com a servei, ja que està incorporat a la pràctica docent habitual.

La seva responsable és la professora Imma Carles.

 

TOP