+ 34 977 24 88 00
Facebook Twitter Youtube
Plataforma Educamos

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Per veure la nostra Política de Cookies feu clic a Més info

Acceptar

Normativa

Normativa. Reglament de règim intern del Col·legi Santa Teresa de Jesús.

Referències estatals fonamentals:

Constitució Espanyola (1978), Arts. 16 i 27.
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació (LODE), Arts. 21.54 i 57 l).
Llei Orgànica de 2/2006, de 4 de maig, d’Educació (LOE), Art. 120.
Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre (LOMCE)

Referències autonòmiques fonamentals:

- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC)
- Decret 279/2006, de 5 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.
- Decret 102/2010, de 5 de setembre, d’autonomia de centres educatius.

 El Reglament de Règim Interior fa referència, en el seu títol primer, als components de la Comunitat educativa: Entitat Titular, alumnes, professors, famílies, personal d’administració i serveis i altres membres. En el capítols corresponents, s’explica quin és el paper de cadascú i, també, quins són els drets i deures que tots han de conèixer, valorar, respectar i complir. 

• El Reglament de Règim Interior fa referència, en el seu títol cinquè a la convivència escolar. Al seu valor i a la seva regulació segons el Pla de convivència (en fase d’elaboració) i a les Normes de Convivència del centre recollides en la Programació General Anual que han d’incloure:

a) El respecte a la integritat física i moral i als béns de les persones que formen la Comunitat Educativa i d’aquelles altres persones i institucions que es relacionin amb el Centre amb ocasió de la realització de les seves activitats i serveis.
b) La valoració i l’ acollida de les diferències, la tolerància davant la diversitat i no discriminació.
c) La correcció en el tracte social, especialment, mitjançant l’ús d’un llenguatge correcte i educat.
d) L’ interès per desenvolupar la feina i la funció pròpies amb responsabilitat.
e) El respecte per la feina i la funció de tots els membres de la Comunitat Educativa.
f) La cooperació en les activitats educatives i pastorals.
g) La bona fe i la lleialtat en el desenvolupament de la vida escolar.
h) La cura en l’atenció a la imatge personal i la higiene, i l’observança de les normes del Centre sobre aquesta matèria.
i) L’actitud positiva davant els avisos i les correccions.
j) La utilització adequada de l’edifici, el mobiliari, les instal•lacions i el material del Centre, segons el seu objectiu i les seves normes de funcionament; també, el respecte a la reserva d’accés a determinades zones del Centre.
k) El respecte a les normes d’organització, de convivència i disciplina del Centre.
l) En general, el compliment dels deures que s’assenyalen en la legislació vigent i en aquest Reglament als membres de la Comunitat Educativa i a cada un dels seus estaments.

• Aquesta normativa és vigent tant en l’àmbit escolar com en l’extraescolar. És necessari el suport de tots per tal d’aconseguir un bon clima de convivència.
• El Consell Escolar té una comissió (Comissió de Convivència) que, segons la normativa vigent, està encarregada d’estudiar els casos de comportament que puguin suposar una alteració greu de la convivència i, en el seu cas, prendre les mesures correctives que es considerin necessàries.
• És important que tots coneguem aquesta normativa, hi donem suport i la valorem com un mitjà per a la tasca educativa del centre i per a la bona convivència de tothom.
• El Claustre de professors revisa la normativa; la vigència d’aquesta revisió és de dos cursos acadèmics. Es mantenen unes especificacions per al menjador i per als patis.
• Aquesta normativa ha estat aprovada pel Consell Escolar del centre.

TOP